Dr. Rahmat., M.Pd.I
Ketua Jurusan
Dr. Abu Haif., M.Hum
Sekretaris Jurusan