Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A.

Prof. Dr. H. M. Dahlan, M., M.Ag

Dr. Wahyuddin. G., M.Ag.

Dra. Susmihara., M.Pd

Dra. Hj. Sorayah Rasyid., M.Pd

Dr. Rahmat., M.Pd.I

Dr. Abu Haif., M.Hum

Dr. Rahmawati., M.A.

Dr. Hj. Syamzan Syukur., M.Ag.

Drs. Muh. Idris., M.Pd

Dr. Nasruddin., M.M.

Muhammad Arif, S. Hum., M. Hum.

Chaerul Mundzir Mochtar Luthfi, S. Hum., M. Hum.

Aksa, S.Pd., M. Pd.

Dr. Syamhari, M. Pd.

Nur Ahsan Syakur, S.Ag., M.Si.